Asmens duomenų apsauga

Strūnos socialinės globos namai asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Strūnos socialinės globos namuose yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Teisininkas Vitalijus Špakovas.
Kontaktiniai duomenys: tel.: 8 387 48610, el. p. [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Jeigu asmuo nesutinka su Strūnos socialinės globos namų ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

 

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

PRAŠYMAS DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TAISYKLĖS

Atnaujinimo data: 2023-10-27